Descubrindo a Luis Seoane en Infantil

Seoane e o mundo animal

 Xs nenxs de Ed. Infantil seguimos co descubrimento da Natureza coñecendo algún debuxo do  reino animal de L. Seoane. Comezamos con Mozo e cabalo.

Lxs niñxs de Ed. Infantil seguimos con el descubrimiento de la Naturaleza conociendo algún dibujo del reino animal de L. Seoane. Empezamos con Mozo e cabalo.

 


Adiviñamos, coa axuda do noso tacto, que dentro da bolsa máxica había un cabalo como o da obra.

Adivinamos, con la ayuda de nuestro tacto, que dentro de la bolsa mágica había un caballo como el de la obra.

 

Diferenciamos as partes esenciais dun cabalo e fixemos o puzzle Montessori

Diferenciamos las partes esenciales de un caballo e hicimos el puzzle Montessori.

 

 

Traballamos a noción de cantidade con cabaliños.

Trabajamos la noción de cantidad con caballitos.

 


E modificamos o debuxo: completándoo á nosa maneira, debuxámonos como «mozxs» e debuxamos con modelo.

Y modificamos el dibujo: completándolo a nuestra manera, nos dibujamos como «mozxs» y dibujamos con plantilla.

 


E seguimos co debuxo Gato.

Y seguimos con el dibujo Gato.

 


Nesta ocasión descubrimos que dentro da bolsa máxica había un gato, como o do debuxo

En esta ocasión descubrimos que dentro de la bolsa mágica había un gato, como el del dibujo.

 


Tocamos a pelaxe que simula a dun gato.

Tocamos el pelaje que simula la de un gato.

 

 

Identificamos as cores da obra coas táboas Montessori

Identificamos los colores de la obra con las tablas Montessori.

Desfrutamos cun xogo moi chulo de gatos «Bata-Maiou», con el traballamos as alturas e a noción de número.

Disfrutamos con un juego muy chulo de gatos «Bata- Maiou», con el trabajamos las alturas y la noción de número.

 

 

E finalmente, xs maiores fixemos unha investigación sobre a visión (tipo de pupilas en función da luz) dos gatos. Non sería posible sen as fotos que nos facilitaron as familias.

GRAZAS!

Y .finalmente, lxs mayores hicimos una investigación sobre la visión (tipo de pupilas en función de la luz) de los gatos. No sería posible sin las fotos que nos facilitaron las familias.

GRACIAS!

 

Seoane e os bodegóns

 Xs nenxs de Ed. Infantil seguimos co descubrimento da Natureza, concretamente centrámonos en vexetais, coñecendo algún bodegón de L. Seoane. Traballamos coas seguintes obras:

Lxs niñxs de Ed. Infantil seguimos con el descubrimiento de la Naturaleza, concretamente nos centramos en vegetales, conociendo algún bodegón de L. Seoane. Trabajamos con las siguientes obras:

 


 Comparamos bits cos vexetais das obras: remolacha, alcachofa e endibias.

Comparamos bits con los vegetales de la obra: remolacha, alcachofa y endibias.

 

Identificamos as cores das obras coas táboas Montessori

Identificamos los colores de las obras con las tablas Montessori

Coa remolacha descubrimos un pigmento natural moi vistoso, así que pintamos con el o noso propio bodegón.

Con la remolacha descubrimos un pigmento naturl muy vistoso, así que pintamos con el nuestro propio bodegón.

 

 

Tocamos, ulimos, vimos… alcachofas e finalmente estampamos con elas unha bonita cenefa.

Tocamos, olimos, vimos… alcachofas y finalmente estampamos con ellas una bonita cenefa.

 

Tamén tocamos, cheiramos e vimos endibias, mais con elas fixemos un experimento: que pasa se as metemos en vasos con colorantes alimentarios?

También tocamos, olimos y vimos endibias, pero con ellas hicimos un experimento: ¿qué pasa si las metemos en vasos con colorantes alimentarios?

 

 

Descubrimos que o colorante circulou polos nervos do vexetal.

Descubrimos que el colorante circuló por los nervios del vegetal.

E finalmente discriminamos olfativamente diferentes froitas.

Y finalmente discriminamos olfativamente diferentes frutas,